Par mums

Trauksmes cēlējiem

Informācija trauksmes cēlējiem

2019. gada 01.maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums) ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā varēs celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus.

  • Trauksmes celšanas likums ir speciāls tiesiskais regulējums, kas izstrādāts, lai veicinātu trauksmes celšanu un nodrošinātu pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību.

  • Trauksmes celšana ir veids, kā, iesaistoties sabiedrības pārstāvjiem, laikus pamanīt un novērst pārkāpumus dažādu institūciju atbildības jomās.

  • Trauksmes cēlēji ziņo par pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar iespējamu sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu.

  • Trauksmes cēlējs sniedz informāciju, ko guvis, pildot darba (amata) pienākumus, vai citādā veidā, strādājot uzņēmumā vai institūcijā, kurā noticis pārkāpums. Tādējādi trauksmes cēlējs, informējot par konkrētiem faktiem un iesaistītām personām, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu to pārkāpumu atklāšanā un novēršanā, kas rada draudus sabiedrības interesēm, jo spēj profesionāli novērtēt situāciju un, novērojot neatbilstošu rīcību, izprast apdraudējumu, ko tā var radīt.

SIA “ABORA” kontaktpersona, kas atbild par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu:

Gunārs Barkāns, Tehniskais direktors, tālr. +371 26330093, e-pasts: gunars@abora.lv

Darba vieta: 2.stāvs, SIA “ABORA” birojs, Duntes iela 10, Rīga, LV-1013

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Papīra formā vai mutvārdos:

  1. SIA “ABORA” kontaktpersonai:

2.stāvs, SIA “ABORA” birojs, Duntes iela 10, Rīga, tālr.: +371 26330093,

Elektroniski:

  1. SIA “ABORA” kontaktpersonai pa e-pastu gunars@abora.lv (parakstot ar drošu elektronisko parakstu);

Ziņojumi, kas tiks iesniegti elektroniski bez drošā elektroniskā paraksta tiks izskatīti, nodrošinot personas, kuras vārdā ziņojums iesniegts, identitātes aizsardzību, taču trauksmes cēlēja statuss iesniedzējam piešķirts netiks.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums