Par mums

Privātuma politika

SIA ABORA PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī politika ir
izstrādāta saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgā datu
aizsardzības regulu (VDAR), kā arī attiecīgiem valsts tiesību
aktiem. SIA ABORA (turpmāk arī “mēs”, “mūsu” vai “mums”),
veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personu datu
privātumu. Šajā Privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts,
kāda datu apstrāde tiek veikta, tās mērķi un kā tiek
nodrošināta drošība. Papildus informācija par personas datu
apstrādi var tikt iekļauta mūsu darbinieku darba līgumos, līgumos
ar klientiem, partneriem un citos ar SIA ABORA darbības saistītos
dokumentos, tostarp mūsu Datu saglabāšanas politikā.

Definīcijas:

Pārzinis: Personas datu Pārzinis ir SIA ABORA, kurai fiziskā
persona iesniedza savus personas datus, pamatojoties uz
līgumattiecībām vai pirmslīgumiskām attiecībām, vai arī kuras
pakalpojumus persona (vai tā juridiskā persona vai veidojums, kuras
patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona) plāno izmantot.

Persona (SIA ABORA datu subjekti): Klients vai Darbinieks vai
Partneris, un citas fiziskā personas, kuras datus apstrādā SIA
ABORA veicot Pakalpojumus.

Darbinieks: Fiziska persona, kura uz darba līguma pamata veic amata
pienākumus SIA ABORA interesēs.

Klients: Fiziska persona vai juridiskā persona tā pārstāvja
vārdā, kas izmanto vai ir paudusi nodomu izmantot SIA ABORA
Pakalpojumu.

Partneris Fiziska persona vai juridiskā persona tā pārstāvja
vārdā, kuru pakalpojumu SIA ABORA izmanto.

VDAR: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula
(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

SIA ABORA: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ABORA”, reģ.
Nr. 40003215743.

Personas dati: Jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas
uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, SIA ABORA
darbinieku (vai citu fizisku personu, kuras dati tiek apstrādāti
saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamajiem tiesību
aktiem.

Apstrāde: Jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tostarp to
vākšana, izmantošana, ievadīšana, glabāšana, rediģēšana,
izpaušana, pieprasīšana, nodošana, dzēšana utt.)

SIA ABORA Pakalpojums: Jebkurš SIA ABORA sniegts pakalpojums, kas
reglamentē SIA ABORA uzņēmējdarbību (darbību).

Vispārīga
informācija

Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad SIA ABORA
apstrādā personas datus:

Persona izmantoja, ir izmantojusi vai ir izteica nodomi vai interesi
izmantot SIA ABORA pakalpojumus. Tā attiecas arī uz gadījumiem,
kad Persona ir netieši saistīta ar kādu Pakalpojumu. Tāpat tā
attiecas uz gadījumiem, kad attiecības ir nodibinātas vēl pirms
šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, kā arī, ja Persona
sniedza un/vai SIA ABORA iegūst Personas datus.

SIA
ABORA apstrādā datus, ja izpildās vismaz viens no sekojošajiem
nosacījumiem:

 1. Tam ir likumisks
  pamats: darba līguma noslēgšanai un izpildei, darba laika
  uzskaitei, darba samaksas aprēķināšanai un darba samaksas
  veikšanas nodrošināšanai, grāmatvedības prasību izpildei,
  likumos noteikto pienākumu veikšanai (ziņošana Valsts ieņēmumu
  dienestam, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai,
  darbinieka piederības arodbiedrībai noskaidrošana darba līguma
  uzteikuma gadījumā), “Labumu groza” nodrošināšanai
  (veselības obligātās pārbaudes un apdrošināšanas
  organizēšana, sadarbības partneru iesaiste), darba pienākumu
  izpildes fiksēšanai un kontrolei, Klienta identifikācijai un
  līgumisku attiecību nodibināšanai un izpilde, tiesību aktos
  noteikto pienākumu izpildei;
 2. Tas ir leģitīmās
  SIA ABORA interesēs: personāla atlasei un nodarbināšanai,
  īpašuma aizsardzības un drošības nodrošināšanai SIA ABORA
  biroja teritorijā/būvlaukumos, Klientu izvērtēšanai un
  Pakalpojumu sniegšanai, SIA ABORA darbības risku pārvaldībai,
  parādu atgūšanas un piedziņas darbību veikšanai, saimniecisko
  un administratīvo aktivitāšu veikšanai, pilnvarojuma
  realizācijai;
 3. Persona ir devusi
  savu piekrišanu: “…. “piekrišana” ir jebkura brīvi
  sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu
  subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri
  apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas
  datu apstrādei” VDAR 4.pants, 11.punkts.

SIA
ABORA pamata darbība saistīta ar būvniecības pakalpojumu
sniegšanu klientiem: gan juridiskajām personām, gan fiziskajām
personām. Mēs apstrādājam Klientu Personas datus, lai nodrošinātu
SIA ABORA Pakalpojumus. Precīzs apstrādājamo Personas datu kopums
ir attiecināms:

 • (klients privātā
  persona) vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta,
  bankas norēķinu konts, finanšu un apdrošināšanas avoti
  darījumu nodrošināšanai, finanšu plūsma par veiktiem
  darījumiem, klienta pārstāvja vārds/uzvārds, klienta un klienta
  pārstāvja tālruņa numurs un e-pasts;
 • (klients juridiskā
  persona) klienta pārstāvju un/vai darbinieku/-u vārds, uzvārds,
  personas kods, amats, tālruņa numurs un e-pasts;

 • savu Partneru
  (piegādātāju un apakšuzņēmēju) pārstāvju personas datiem.
  Apkopotie un apstrādātie Personas dati ietver šādu informāciju:
  vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, piemēram,
  tālruņa numurs e-pasta adrese, profesionālie sertifikāti;
 • savus
  darbiniekus personas datus. Apkopotie un apstrādātie Personas dati
  ietver šādu informāciju: identifikācijas un pases (ID kartes)
  dati, vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija,
  deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs bankas norēķinu
  konts, fotogrāfija, e-pasta adrese, CV (tajā skaitā, bet ne
  tikai, tajos norādītie dati par iepriekšējo darba devēju un
  darba pieredzi), profesija, izglītība, profesionālie sertifikāti;

 • Klienta dati par
  līdzdalību uzņēmumos un citās juridisko veidojumu formās;
  Klienta dati par vadītājiem un citām personām, kurām ir
  izšķiroša ietekme, vai uzņēmumu pārstāvjiem, kuri izmanto vai
  plāno izmantot SIA ABORA Pakalpojumus, kā arī to patiesajiem
  labuma guvējiem; videonovērošanas dati, piemēram, video ieraksti
  pie SIA ABORA būvniecības objektiem (kuros SIA ABORA ir
  ģenerāluzņēmēja statusā) un SIA ABORA biroja teritorijā.

Personas
īpašu kategoriju dati (VDAR 9. panta 1.punkts -*personas datu
apstrāde, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos
uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību
arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu
fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu
par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju
apstrāde).

No
minētās datu kategorijas mēs apstrādājam tikai šādus īpašu
kategoriju datus:

 • informācija par
  darbinieka piederību arodbiedrībai un veselības
  pārbaude.

Apstrādāt šos datus ir iespējams pamatojoties uz VDAR 9. panta
otrā punkta “b” un “h” apakšpunktu, kas pieļauj Īpašu
kategoriju datu apstrādi, ja tā ir vajadzīga, lai realizētu
pienākumus un tiesības nodarbinātības jomā un darbinieka
darbaspējas novērtēšanā, ciktāl to pieļauj tiesību akti.
Piemērām: saskaņā ar Darba likuma 10 un11. pantiemdarba devējam ir pienākums noskaidrot, vai darbinieks ir
arodbiedrības biedrs, bet attiecībā uz veselības datiem Darba
likuma 33. panta ceturtā daļa nosaka darba devējam tiesības iegūt
informāciju par darbinieka veselības stāvokli tikai tik daudz,
ciktāl tam ir būtiska nozīme darba līguma noslēgšanā un
paredzētā darba veikšanā, un saskaņā ar Darba likuma 36. panta
otro daļu, darbinieks tiek nosūtīts uz veselības pārbaudi, ārsts
norāda tikai to, vai darbinieks ir piemērots paredzētā darba
veikšanai.

Pārējie
īpašu kategoriju dati SIA ABORA netiek apstrādāti.

Pamatā
SIA ABORA iegūst Personas datus tieši no personas, uz kuru šie
dati attiecas. Piemēram, ja Klients vai Partneris noslēdz līgumu
ar SIA Abora vai persona slēdz darba līgumu ar SIA Abora.

Personas
dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu sniegt un saņemt
Pakalpojumus. Noteikti Personas dati mums vienmēr būs nepieciešami,
piemēram, Klienta vai Partnera identifikācijas dati vai
kontaktinformācija, bankas norēķinu konti, vai darbinieka vārds,
uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, bankas norēķinu konts
un profesija, izglītība, profesionālie sertifikāti.

Tomēr
Pakalpojuma darījumiem ar Klientiem to lieluma (apjoma) dēļ būs
nepieciešama papildu informācija, kuru SIA ABORA vāc no citiem
publiskiem avotiem. Piemēram, dati par līdzdalību uzņēmumos un
citās juridisko veidojumu formās, dati par vadītājiem un citām
personām, kurām ir izšķiroša ietekme, vai uzņēmumu
pārstāvjiem, kuri izmanto vai plāno izmantot SIA ABORA
Pakalpojumus, kā arī to patiesajiem labuma guvējiem.

Lielāko
daļu datu mēs pieprasām un saņemam no Klienta vai Partnera, taču
atsevišķus datus mēs iegūsim no citiem avotiem. Informāciju par
Personas saistībām mēs iegūsim no publiskiem reģistriem un
citiem līdzīgiem publiskiem avotiem.

Pakalpojumu
interešu aizsardzība ir saistīti ar dažādiem riskiem un mūsu
pienākums ir pārvaldīt šos riskus, lai nodrošinātu mūsu
uzņēmējdarbības ilgtspēju, kā arī sabiedrības interešu
aizsardzību. Tas nozīmē, ka mēs pārraugām būvniecības
projektu realizāciju un jau pabeigto projektu garantijas periodu, kā
arī mācāmies no mūsu iepriekšējās pieredzes, lai uzlabotu
jaunu būvniecības projektu izvērtēšanas un realizācijas
procedūras.

Mēs
analizējam datus, kas jau ir mūsu rīcībā. Turklāt mēs varam
iegūt atjaunotu informāciju no reģistriem un citiem līdzīgiem
publiskiem avotiem.

Lai
ABORA varētu sniegt Pakalpojumus, mums ir jāievēro daudzi
noteikumi. Mums ir jāievāc konkrēta identifikācijas informācija.
Mūsu pienākums ir arī sniegt ziņojumus valsts iestādēm,
piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, sociālās apdrošināšanas
iestādēm. Mūsu ziņojumā ietvertie dati būs atkarīgi no
izpildāmajām normatīvo aktu prasībām.

Mēs
nepārtraukti uzlabojam mūsu Pakalpojumus, līdz ar to klientu dati
ir ļoti svarīgs. Drošības nodrošināšana Pakalpojumu veikšanai
un to apmaksai apdraud noziedzīgas darbības. Šo risku mazināšanas
nolūkā mēs apstrādājam datus – veicam video ierakstus,
darījumu pārraudzību, kā arī nodrošinām mūsu IT sistēmu
drošību.

Personas datu
koplietošana un to aizsardzība.

Personas
datiem ietvaros var piekļūt tikai tās personas, kurām tas ir
atļauts, tāpat Personas datiem var piekļūt SIA ABORA piesaistītas
trešās personas, kā arī citas personas, kurām šādu piekļuvi
nosaka vai atļauj normatīvie akti. Ja Personas datu Apstrādi SIA
ABORA uzdevumā veic trešās personas, SIA ABORA piesaista tikai
tādas trešās personas, kuras sniedz pietiekamas garantijas
tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanai, lai Apstrāde
atbilstu VDAR un piemērojamo tiesību aktu prasībām un tiktu
nodrošināta Klienta vai Partnera tiesību aizsardzība. Apstrādes
darbības, kuras veic apstrādātāji (trešās personas), vienmēr
reglamentē Privātuma un datu apstrādes līgums vai citi īpaši
nosacījumi, par kādiem vienojas SIA ABORA un šāds apstrādātājs.

Mēs
varam izpaust Personas datus: SIA ABORA sadarbības partneriem, ar
kuriem kopā SIA ABORA kopē veic Pakalpojumus (katrā atsevišķā
būvniecības projekta realizācijā); valsts iestādēm un citiem
veidojumiem, kas pilda tiem likumā noteiktās funkcijas;
pilnvarotiem revidentiem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem;
SIA ABORA nolīgtiem Personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz
atbalstu SIA ABORA Pakalpojumu nodrošināšanā; kredītiestādēm
un finanšu iestādēm, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
publisko reģistru pārvaldītājiem; parādu piedziņas sabiedrībām,
kredītvēstures izpētes (kredītinformācijas) birojiem un citām
trešajām personām, kurām SIA ABORA var nodot savas tiesības un
pienākumus.

Datu
nosūtīšana ārpus ES/EEZ SIA ABORA darbībā nav paredzēta.
Bet ārpus ES/EEZ dati var tikt nosūtīti tikai tādā gadījumā,
ja SIA ABORA nodrošina attiecīgos aizsardzības pasākumus, kā to
pieprasa VDAR, un šādai nosūtīšanai ir tiesisks pamats.

Lai
pasargātu Personas datus no neatļautas piekļuves, nelikumīgas
Apstrādes vai izpaušanas, nejauša zuduma, pārveidojumiem vai
iznīcināšanas, mēs veicam atbilstošus pasākumus piemērojamo
tiesību aktu prasību izpildei. Šādi pasākumi ietver tehniskos
pasākumus, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēle un
konfigurācija, attiecīgo savienojumu drošības nodrošināšana,
datu un datņu aizsardzība, kā arī organizatoriskus pasākumus,
piemēram, piekļuves ierobežošana šādām sistēmām, datnēm un
objektiem.

Tiesības attiecībā
uz Personas datu apstrādi

SIA
ABORA vēlas nodrošināt, ka Personas datu apstrāde ir godīga un
pārredzama, un visas no piemērojamajiem tiesību aktiem izrietošās
personas tiesības ir vienmēr īstenojamas. Jo īpaši Datu
subjektam ir tiesības:

 • piekļūt saviem
  Personas datiem, kurus SIA ABORA apstrādā. Pēc Datu subjekta
  pieprasījuma SIA ABORA:

 • apstiprina,
  apstiprina, vai ar Datu subjekta saistīti Personas dati tiek
  apstrādāti, un sniedz informāciju par Apstrādes nolūkiem,
  Personas datu kategorijām un Personas datu saņēmējiem vai
  saņēmēju kategorijām, kam Personas dati ir izpausti;
 • informē
  Personu par apstrādē esošajiem Personas datiem un pieejamo
  informāciju par to avotiem;
 • sniedz
  informāciju par Personas datu automatizētās apstrādes loģiku
  automatizētu lēmumu gadījumā.

 • tiesības
  pieprasīt veikt labojumus neprecīzos Personas datos;
 • ja
  Personas datu Apstrādes pamatā ir piekrišana, Datu subjektam ir
  tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu, neskarot uz
  piekrišanas pamata veiktās Apstrādes likumību pirms piekrišanas
  atsaukšanas;
 • tiesības
  saņemt Apstrādātos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā
  un mašīnlasāmā formātā, kā arī noteiktos apstākļos
  tiesības nosūtīt Personas datus citam Pārzinim;
 • noteiktos
  apstākļos Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Personas datu
  dzēšanu vai to Apstrādes ierobežošanu;
 • tiesības
  iebilst pret Personas datu apstrādi noteiktiem nolūkiem un
  noteiktos apstākļos;
 • Datu
  subjektam ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
  – Datu Valsts Inspekcijai Latvijā.

Personas
datu glabāšanas laiks

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību
aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams. Personas datu glabāšanas
laiku nosaka SIA ABORA datu glabāšanas politikā, un tas ir
atkarīgs no Personas datu Apstrādes pamata.

Nobeiguma noteikumi
Juridiskais apliecinājums un spēkā esamība

Šī
Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp SIA ABORA
un Klientu vai starp SIA ABORA un tā darbinieku darba attiecības
veidošanai; tās ir mūsu Personas datu aizsardzības vadlīnijas.
Tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam un attīstām mūsu Pakalpojumus,
mēs varam laiku pa laikam veikt grozījumus mūsu Privātuma
politikā. Šādu grozījumu rezultātā mēs nemazināsim Personas
tiesības.